VERPLEEGKUNDIGEN EN VROEDVROUWEN

1. Algemeen

De beroepsuitoefening en beroepstitel zijn voorbehouden aan de bezitters van het diploma van vroedvrouw, gegradueerde verpleegkundige, het brevet van verpleegkundige, of het brevet van verpleegassistent / ziekenhuisassistent.


2.Vestigingsformaliteiten voor zelfstandige verpleegkundigen en vroedvrouwen :
· Standaardformaliteiten :

* openen van een zichtrekening
* aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
* aansluiten bij een ziekenfonds
* aansluiten bij een beroepsorganisatie : facultatief
* commerciële en BTW hoedanigheid NIET van toepassing zolang u zelf geen verzorgingsmateriaal verkoopt


3. Diploma viseren:                                                                                           {-terug-}

Uw diploma of voorlopig getuigschrift moet geviseerd worden door de Provinciale Geneeskundige Commissie van de provincie waar u uw beroep uitoefent.

ADRESSEN :

Antwerpen : Theaterbuilding 13de verdieping
Italiëlei 124 B 70 - 2000 Antwerpen
Tel./Fax : 03/213.80.20 - Open di en do 9u30-12u en 14u-16u

Brabant : Philipssite 3B bus 1, 3001 Leuven
Tel. 016/31 89 22 Fax: 016/31 89 17 - Open di en do 9u-11u en 14u-15u30

Limburg : Rijksadministratief Centrum
Gouverneur Verwilghensingel 75 bus 8, 3de verd., bureel 314 - 3500 Hasselt
Tel. 011/29.56.80 - Fax. 011/23.34.26 - Open di en do 9u-11u en 14u-16u

Oost-Vlaanderen : Rijksadministratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 23 (2de verdieping) - 9000 Gent
Tel. 09/268.64.50 - 09/268.64.59
Fax. 09/225.62.31 - Open ma, wo, do, vr 9u-12u

West-Vlaanderen : Zandstraat 142 - 8200 Brugge
Tel. 050/45.68.45 - Fax. 050/45.68.47 - Open ma, di, wo, do, vr 9u-11u

{-terug-}
4. Erkenningsnummer RIZIV aanvragen :

Om dit nummer te verkrijgen, moet u een voor eensluidend verklaard afschrift van uw geviseerde diploma kunnen voorleggen. Het nummer is vereist opdat de door u behandelde patiënten zouden verzekerd zijn voor de terugbetaling van de door u verstrekte hulp en het dient vermeld te worden op alle officiële documenten.

ADRES : RIZIV (Dienst voor Geneeskundige Verzorging)
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel
Tel. 02/739.71.11 - Fax 02/739.77.11


Voor vroedvrouwen wordt het zelfs aangeraden om 2 erkenningsnummers aan te vragen nl. één voor het verrichten van verpleegkundige prestaties en één specifiek voor de uitoefening van de vroedkunde. Bovendien kan de vroedvrouw dan ook toetreden tot de twee nationale overeenkomsten.
                                                                                                                               {-terug-}

5. Documenten aanvragen :
                                       

De FOD Financiën staat niet langer in voor de productie van de getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken.  De post neemt in opdracht van het RIZIV deze taak vanaf 1 juli 2006 op zich.  Deze opdracht zal worden uitgevoerd door SPEOS, een dochteronderneming van De Post.
U dient een account aan te maken en te activeren op www.medattest.be
U kan met al uw vragen terecht bij het Contact Center:
*tel: 02/274.09.34
*via een contactformulier of 'vragen en antwoorden' op www.medattest.be6. Administratieve verplichtingen:     {-terug-}

· Verstrekkingenregister bijhouden :

Dit persoonlijk register dient gedurende vijf jaar bewaard te worden ter controle van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV. Het dient bewaard te worden in de spreekkamer en / of de instelling waar de behandeling plaats gevonden heeft.
Dit register mag bestaan uit een geprinte lijst van de verleende verzorging. De verstrekkingen worden per gewerkte dag ingeschreven. Na elke week activiteit dient de zorgverlener zijn handtekening te plaatsen. De niet-naleving van deze verplichting kan tot administratieve sancties leiden.


· Fiscaal dagboek aanschaffen :

Uw inkomsten en uitgaven als zelfstandige dienen ingeschreven te worden in een fiscaal dagboek. Dit kan enkel bekomen worden bij een door het ministerie van Financiën erkende drukkerij. Om geldig te zijn moet het dagboek door de hoofdcontroleur der directe belastingen van het ambtsgebied waar de verpleegkundige zijn woonplaats heeft, vooraf genummerd en geparafeerd worden.
{-terug-}
7. Verzekeringen afsluiten

· Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand afsluiten :

Er bestaat geen wettelijke verplichting maar het afsluiten van een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid met rechtsbijstand wordt toch ten stelligste aangeraden. De verzekering is bedoeld om de schade en de eventuele gerechtskosten voortvloeiend uit fouten bij het uitoefenen van beroepsactiviteiten te dekken. Bovendien bent u dan als zelfstandige verzekerd voor de schade toegebracht door een gebrek aan de gebouwen waarin u het beroep uitoefent.
Door een verzekering met rechtsbijstand af te onderschrijven, kunnen de kosten voor juridische bijstand ten laste genomen worden door de verzekeringsmaatschappij m.a.w. indien aan uzelf schade is toegebracht, zal u op de rechtsbijstandverzekering een beroep kunnen doen voor recuperatie van de schade.


· Enkele bijkomende verzekeringen afsluiten :

Een verzekering voor een gewaarborgd inkomen en een verzekering voor de wagen zijn aan te raden.

8. Werken volgens '3de betaler' systeem of niet.

· Beslissen over het al dan niet toetreden tot de nationale overeenkomst :
Na de toekenning van uw RIZIV-erkenningsnummer krijgt u de kans de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen of vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen te ondertekenen. Deze nationale overeenkomst bevat uw basisrechten en plichten ten overstaan van het RIZIV.

De toetreding zorgt ervoor dat:

a) uw patiënt recht heeft op verhoogde terugbetaling vanwege de ziekteverzekering voor geleverde prestaties ;


b) u gebruik kunt maken van de derdebetalersregeling m.a.w. u vordert enkel het remgeld van de patiënt en de rest van het honorarium int u van de ziekteverzekering. Daartoe dient u wel eerst een derdebetalersregeling-nummer aan te vragen bij de dienst voor geneeskundige verzorging.

{-terug-}

Informatie voor 'startende' verpleegkundigen